Stadgar

Stadgar för föreningen ”AGA-iterna”

Antagna vid medlemsmöte 25 januari 2017, reviderade vid årsmöte 18 april 2023

 

§ 1 Ändamål

”AGA- iterna” är en ideell förening med säte på Lidingö.

Föreningens organisationsnummer: 802508-0790.

Föreningens ändamål är att:

Bevara minnet av Gustaf Dalén, som uppfinnare och som ledare av den då världsomspännande AGA-koncernen och som föredöme i vår tid.

Främja medlemmarnas fortsatta kamratskap genom föredrag, studiebesök, utflykter m.m. inom såväl tekniska som kulturella områden.

§ 2 Medlemskap

Berättigade som medlemmar i föreningen är anställda och före detta anställda i AGA AB och Linde Sverige, och från AGA avknoppade företag, samt deras anhöriga. Övriga personer kan också beviljas medlemskap genom anmälan till föreningens styrelse.

Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

§ 3 Utträde

Medlem som önskar utträde ur föreningen skall skriftligen meddela detta till styrelsen.

Medlem som trots påminnelser inte har betalat medlemsavgift senast den 1 april anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

§ 4 Återinträde

Medlem som utträtt eller uteslutits kan beviljas återinträde efter ansökan till styrelsen.

§ 5 Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst sju ledamöter.

Styrelsens ordförande och kassör samt övriga ledamöter väljs av årsmötet.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och övriga för föreningens verksamhet behövliga funktionärer.

Mandattiden är två år. Halva antalet ledamöter väljs det ena året, och resterande det andra året. Ordförande och kassör skall väljas olika år.

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 6 Styrelsearbete

Styrelsen skall sammanträda fyra gånger per år eller fler om verksamheten så erfordrar.

Styrelsen är beslutsför om antalet närvarande ledamöter överstiger hälften av antalet ledamöter i styrelsen. Styrelsens beslut är giltiga om minst hälften av de närvarande ledamöterna är eniga. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst.

Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens tillgångar och anförtrodda uppdrag.

Styrelsen skall överlämna föreningens räkenskaper till revisorerna senast en månad före årsmötet.

§ 7 Valberedning

Valberedningen väljs på två år av årsmötet och skall bestå av tre ledamöter, varav en sammankallande. Två ledamöter väljs det ena året och en ledamot det andra året.

Valberedningen skall lämna förslag på styrelseledamöter och övriga ledamöter till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

§ 8 Revision

Styrelsens verksamhet och räkenskaper skall granskas av minst två revisorer.

Revisorernas mandattid är två år. Den ena väljs det ena året, den andra det andra året.

Revisorerna skall överlämna sin revisionsberättelse till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

§ 9 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställes av årsmötet för det nästkommande verksamhetsåret.

Avisering om medlemsavgift skall göras i januari.

Medlemsavgift skall betalas till föreningen senast den 1 april.

§ 10 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

§ 11 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålles senast under april månad. Kallelse jämte dagordning till detta skall distribueras till medlemmarna minst tre veckor före mötet med e-post eller brev.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda minst två veckor före årsmötet.

Årsmöteshandlingar skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

Medlem som ej har betalt medlemsavgift före årsmötet har ej rösträtt på mötet.

På årsmötet skall följande frågor förekomma till behandling:

 1. Mötets öppnade
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 4. Val av minst två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Mötets behöriga utlysande
 7. Styrelsens föredragning av verksamheten:
  1. Verksamhetsberättelse
  2. Förvaltningsberättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut om medlemsavgiften
 11. Verksamhetsplan och budget
 12. Förslag som väckts av styrelse eller till styrelsen inlämnade motioner
 13. Val av styrelseledamöter:
  1. Ordförande
  2. Kassör
  3. Övriga ledamöter
 14. Val av revisorer
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor som har anmälts under punkt 5
 17. Avslutning

§ 12 Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst tre fjärdedelar (3/4) av medlemmarna kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen.

§ 13 Stadgeändring

Beslut om stadgeändring kan endast fattas av två tredjedelars (2/3) majoritet av de på årsmötet närvarande medlemmarna. Frånvarande medlem kan nyttja sin rösträtt genom fullmakt. Fullmakt kan endast utnyttjas av annan medlem och högst en fullmakt per medlem.

§ 14 Upplösning

Beslut om upplösning skall fattas av två på varandra ordnade medlemsmöten med minst två månaders mellanrum, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Beslutet skall fattas med två tredjedelars (2/3) majoritet av de på mötet närvarande medlemmarna.

§ 15 Tillgångarnas användning

Beslutar föreningen att upphöra med sin verksamhet skall befintliga tillgångar användas till ett välgörande ändamål som bestäms på det sista mötet / årsmötet.

2023-04-18

Ingegerd Elgenmark, ordförande

Skriv ut Skriv ut