Stadgar

Stadgar för föreningen ”AGA-iterna”

Antagna vid medlemsmöte 25 januari 2017

 

1 Ändamål

”AGA-iterna” är en ideell förening med säte på Lidingö. Föreningens ändamål är att:

Bevara minnet av Gustaf Dalén, som uppfinnare och som ledare av den då världsomspännande AGA-koncernen och som föredöme i vår tid.

Genom föredrag, studiebesök, utflykter m.m. inom såväl tekniska som kulturella områden främja medlemmarnas fortsatta kamratskap.

2 Medlemskap

Berättigade som medlemmar i föreningen är anställda och före detta anställda i AGA AB och Linde Sverige samt från AGA avknoppade företag. Övriga personer kan också beviljas medlemskap genom anmälan till föreningens styrelse.

Medlem kan till aktiviteter ta med sig högst tre fullbetalande gäster i mån av plats.

3 Utträde

Medlem som önskar utträde ur föreningen skall skriftligen meddela detta till styrelsen.

Medlem som under ett år och efter påminnelse underlåtit att betala medlemsavgiften utesluts.

4 Återinträde

Medlem som utträtt eller uteslutits kan beviljas återinträde efter ansökan till styrelsen.

5 Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst sju ledamöter.

Styrelsens ordförande och kassör samt övriga ledamöter väljs av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och övriga för föreningens verksamhet behövliga funktionärer. Mandattiden är två år. Halva antalet ledamöter väljs det ena året, och resterande det andra året. Ordförande och kassör skall väljas olika år.

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

6 Styrelsearbete

Styrelsen skall sammanträda fyra gånger per år eller fler om verksamheten så erfordrar.

Styrelsen är beslutsför om antalet närvarande ledamöter överstiger hälften av antalet ledamöter i styrelsen. Styrelsens beslut är giltiga om minst hälften av de närvarande ledamöterna är eniga. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst.

Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens tillgångar och anförtrodda uppdrag.

Årsmöte hålles senast under april månad. Kallelse till detta skall distribueras till medlemmarna minst tre veckor före mötet.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda minst två veckor före årsmötet.

7 Valberedning

Valberedningen väljs på två år av årsmötet och skall bestå av tre ledamöter, varav en sammankallande. Två ledamöter väljs det ena året och en ledamot det andra året.

Valberedningen skall lämna förslag på styrelseledamöter och övriga ledamöter till årsmötet.

8 Revision

Styrelsens verksamhet och räkenskaper skall granskas av minst två revisorer. Revisorernas mandattid är två år. Den ena väljs det ena året den andra det andra året.

9 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställes av årsmötet för det nästkommande verksamhetsåret.

10 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 januari till 31 december. Räkenskaperna och styrelseprotokollen skall tillställas revisorerna senast tre veckor före årsmötet.

11 Årsmöte

På årsmötet skall följande frågor förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 2. Val av minst två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Mötets behöriga utlysande
 5. Föredragning av verksamheten:
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Ekonomi
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut om medlemsavgiften
 11. Verksamhetsplan
 12. Motioner
 13. Budget
 14. Förslag som väckts av styrelse eller till styrelsen inlämnade förslag
 15. Val av styrelseledamöter:
 16. Ordförande
 17. Kassör
 18. Övriga ledamöter
 19. Val av revisorer
 20. Val av valberedning
 21. Övriga frågor

12 Extra årsmöte

Extra årsmöte skall hållas om särskilda skäl därtill föreligger.

Extra årsmöte skall hållas om tre fjärdedelar (3/4) av medlemmarna så kräver.

13 Stadgeändring

Beslut om stadgeändring kan endast fattas av två tredjedelars (2/3) majoritet av de på medlemsmötet närvarande medlemmarna. Frånvarande medlem kan nyttja sin rösträtt genom fullmakt. Fullmakt kan endast utnyttjas av annan medlem och högst en fullmakt per medlem.

14 Upplösning

Beslut om upplösning skall fattas av två på varandra ordnade medlemsmöten med minst två månaders mellanrum, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Beslutet skall fattas med två tredjedelars (2/3) majoritet av de på mötet närvarande medlemmarna.

15 Tillgångarnas användning

Beslutar föreningen att upphöra med sin verksamhet skall befintliga tillgångar användas till ett välgörande ändamål som bestäms på det sista mötet / årsmötet.

2017-01-27

Gunnar Engblom, ordförande

Skriv ut Skriv ut